MS KV KSČMúvodVolbyVOLBY 2016

Volby 2016

b

Volební program KSČM pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na období 2016-2020

(25.8.2016)
Budoucnost kraje nám není lhostejná!“

Základní motto:
Jen silné zastoupení KSČM v zastupitelstvu MSK umožní realizovat i nadále levicovou politiku v MSK a tím zajistit rozvoj sociálních, školských a zdravotních služeb a jejich zachování pod kontrolou samosprávných orgánů kraje. Pozornost MSK bude zaměřena plošně na celé jeho území. I v dalších oblastech budeme prosazovat náš postoj, který vychází z námi prosazované myšlenky -
Není privilegovaných území, není zapomenutých míst v našem kraji.“


ÚVOD:

1. Sociálně ekonomický rozvoj a zaměstnanost
Základní orientace bude participace kraje na řešení vzrůstajících problémů dvou oborů, hornictví a hutnictví, které mají dopad i na další obory v dodavatelsko- odběratelském řetězci. Stejně jako doposud má podporu budování nových strategických i dalších průmyslových zón s podporou státu, podpora stávajícího průmyslu a jeho konkurenceschopnost. Rozvoj turismu a cestovního ruchu považujeme za jeden z důležitých úkolů pro rozšíření zaměstnanosti i v těchto oborech a zvýšení zájmu domácích a zahraničních turistů o náš kraj. Podpora vědy, základního i aplikovaného výzkumu.
Podporu bude mít i nadále „Program podpory rozvoje venkova“, který je oceňován zejména malými obcemi a regionálními sdruženími obcí. Jednoznačný požadavek vzneseme na Vládu ČR k přijetí „Komplexního programu dokončení restrukturalizace MSK“ a přihlásíme se k podílu na jeho zpracování. Absenci zákona o podpoře cestovního ruchu řešíme přijetím „Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“ a podporou destinačních společností jednotlivých turistických oblastí. Rostoucí příjezdová turistika a vysoká kvalita služeb v oblasti cestovního ruchu je rovněž to, co budeme v budoucnosti podporovat.“

2. Zajištění bezpečnosti, opatření proti kriminalitě, prevenci proti mimořádným událostem, zajištění veřejného pořádku a podpora složek IZS
Vyjadřujeme jednoznačnou podporu složkám IZS v oblasti dovybavení zásahovou a dopravní technikou, příprava a vybudování dvou IVC ve městě Nový Jičín a Český Těšín, rekonstrukcí HZ v Opavě, Bruntále a Orlové, podpora výstavby hasičských stanic za účasti měst Jablunkov, Vrbno pod Pradědem. Plně podporujeme a navážeme na materiálně technickou podporu JSDH. Naší podporu má grantový systém pro oblast prevence proti kriminalitě, drogové problematice a dalším negativním jevům.

3. Životní prostředí, ovzduší, doprava, odpadové hospodářství a zeleň
Zajistíme využití částky 1,9 mld. Kč na další výzvy v rámci „Kotlíkových dotací“, podpoříme opatření směřující k zajištění vody a její ochrany, důsledné uplatňování oprávnění kraje v oblasti stanovení limitů znečistění ovzduší u velkých průmyslových podniků, prohloubením spolupráce s Polskou republikou v oblasti zlepšení ovzduší, dořešení využívání a likvidace tuhého domovního odpadu na území MSK. Naší podporu mají alternativní paliva, zejména CNG v hromadné dopravě, ochrana zeleně před dalším záborem a zajištění náhradní výsadby zeleně. Podpora letecké, vlakové i autobusové dopravy.

4. Hospodaření kraje
Udržíme mezinárodní hodnocení hospodaření MSK na úrovni A 2 stabilní. Budeme opětovně aktivní v čerpání prostředků z EU. Naši podporu má prosazování změny rozpočtového určení daní ve prospěch měst a obcí (obecně) a Moravskoslezského kraje (speciálně). Budeme pokračovat ve zvyšování finanční podpory těm, kteří pracují v oblasti využití volného času dětí a mládeže se seniory a hendikepovanými. Investice do majetku kraje a jeho reprodukce je jednou z priorit, která bude podporována. Budeme pokračovat v zavedeném zveřejňování uzavřených smluv a detailního rozpočtu kraje.

5. Správa a reprodukce majetku kraje
Pomocí vícezdrojového financování (státní rozpočet, vlastní zdroje, fondy EU) budeme i nadále zajišťovat efektivní správu majetku kraje. Základem je důraz na efektivní nakládání s energiemi používanými pro provoz budov ve vlastnictví kraje.
Pro nové programové období 2014 – 2020 podpoříme přípravu a realizaci zhruba 60 projektů v předpokládané výši téměř 3 mld. Kč celkových nákladů. Z toho přes 40 investičních projektů za 2,5 mld. Kč směřuje do oblasti dopravy, krizového řízení, kultury, sociálních věcí, školství, zdravotnictví a životního prostředí.

6. Zdravotní a sociální služby, podpora seniorů a hendikepovaných
Jednoznačně podporujeme zachování stávající páteřní sítě nemocnic, sociálních zařízení v majetku Moravskoslezského kraje a odmítáme jejich privatizaci. Plně převezmeme zajišťování LPS v MSK včetně města Ostravy. Budeme pokračovat ve zlepšování služeb a vybavenosti těchto zařízení. V péči o starší občany využijeme krajských pobytových zařízení, budeme pokračovat ve zkvalitňování sociálních služeb na území kraje, podpoříme i rozvoj mobilní péče o starší a hendikepované občany. Zajistíme rozvoj a stabilitu krajské sítě sociálních služeb, jejichž financování jsme převzali od státu. Ve spolupráci s obcemi budeme podporovat vybrané akce zajišťované Krajskou radou seniorů. Budeme nadále podporovat prevenci kriminality, protidrogovou politiku a revitalizaci sociálně vyloučených lokalit. Uvedené aktivity podpoříme prostřednictvím vyhlášených dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraj, zabezpečením činnosti příspěvkových organizací kraje a využitím financí ze státního rozpočtu a fondů EU.

7. Vzdělávání a školství, podpora a rozvoj sportu a kultury
Optimalizaci škol a školských zařízení považujeme za ukončenou. Pozornost bude zaměřena na rozvoj technického vzdělávání s ohledem na praktické potřeby průmyslu, zemědělství a dalších oborů. Naše podpora bude zaměřena rovněž na podporu našich vysokých škol a jejich požadavků. Zvýšíme prostředky pro rozvoj tělovýchovy a sportu. Sport považujeme rovněž i za nástroj propagace a prezentace našeho kraje doma i v zahraničí. Budeme i nadále podporovat významné domácí i mezinárodní akce a mítinky, které přispívají k prezentaci kraje a uspokojování požadavků a přání občanů. Zajistíme dovybavení škol v majetku kraje pro využití nejen studentů, ale i širší veřejnosti.
Podporu si zaslouží zachování kulturního a technického dědictví, rozvoj aktivní i pasivní kultury při využití všech organizací založených či zřízených Moravskoslezským krajem. Podporu má výstavba nové galerie výtvarného umění i vědecké knihovny za předpokladu získání vnějších zdrojů ze státního rozpočtu nebo z evropských finančních zdrojů. Zajistíme tradiční podporu organizacím, které zajišťují kulturní vyžití občanů prostřednictvím grantů MSK, využitím financí ze státního rozpočtu a fondů EU. Stálou pozornost budeme nadále věnovat soužití a podpoře aktivit národnostních menšin žijících v našem regionu.


8. Veřejná správa a činnost zastupitelů
Zajistíme pravidelný kontakt zastupitelů s širokou veřejností a to jak osobním stykem, tak plnou informovaností o naší práci prostřednictvím sdělovacích a jiných prostředků. O práci zastupitelů se můžete dovědět na samostatném webu krajských zastupitelů KSČM. Budeme pokračovat ve zlepšování informovanosti veřejnosti o činnosti orgánů MSK, jeho krajského úřadu a zaměstnanců. Mimo zákonem utajované výstupy jsme připraveni zveřejnit vše, co občana zajímá. I nadále budeme zvýšenou pozornost věnovat peticím a podporujeme vyhlášení referenda v případě zásadních otázek rozvoje kraje. Budeme pokračovat v praxi výjezdních zasedání Rady kraje a dalších orgánů do jednotlivých měst, regionů a obcí.

9. Závěr:
Volební program KSČM je programem otevřeným pro všechny občany MSK.


Přijděte k volbám a podpořte volební program a kandidáty KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena