Volební program 2020

6. 8. 2020

BEZPEČNOST, ZDRAVÍ, SOBĚSTAČNOST A SOLIDARITA

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2020 – 2024

 

Vyšší územně samosprávné celky, kraje, vstoupí volbami do svého šestého volebního období. Krajské zřízení prokázalo svou opodstatněnost, a při správném uplatnění svých funkcí a pravomocí kraje výrazně ovlivňují sociálně ekonomický rozvoj svých území. KSČM Moravskoslezského kraje doposud vždy měla své zastoupení v Zastupitelstvu MSK a po dvě volební období i zastoupení ve vedení a radě kraje. Zkušenosti však má i s opoziční rolí, jak tomu bylo i v letech 2016-2020. Všechny zkušenosti chceme zúročit i v následujícím období.

Volební program KSČM MSK pro volební období 2020-2024 vychází ze současného sociálně ekonomického stavu MSK a jeho aktuální politické situace a v neposlední řadě přihlíží k dopadům pandemie COVID 19. Přihlíželi jsme k přijaté dlouhodobé strategii MSK včetně „Strategie MSK na období do 2027“, možnostem a příležitostem, které vyplývají a vyplynou z nadregionálních programů, zejména PROGRAMU RESTART a UHELNÁ PLATFORMA. Neopominutelným východiskem jsou zkušenosti z dosavadní koaliční i opoziční práce zastupitelů MSK, jejich znalostí požadavků a potřeb jednotlivých regionů a občanů kraje.

Hlavní priority pro volby do Zastupitelstva MS kraje v roce 2020

 • Hlavní pozornost VP KSČM pro MS kraj pro období 2020-2024 bude orientována na participaci a kontrolu cílů obsažených v „Strategii hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského kraje“ - Programu Restart pro MSK schváleného Vládou ČR dne 19. 10. 2015 a „Evropské platformy pro uhelné regiony v transformaci“, ke které přistoupila Česká republika na jaře 2018 a MSK dne 14. 3. 2018 –„Uhelná platforma“, včetně spolupráce s vládní uhelnou komisí a jejími pracovními skupinami.
 • Dopady pandemie COVID-19 na rozpočet kraje nesmí ohrozit zajišťování veřejných služeb pro občany.
 • Jsme pro zavedení přípravy obyvatel na krizové situace. Budeme prosazovat zavedení předmětu této přípravy, včetně základů první pomoci do osnov v základních a středních školách připravenými pedagogickými pracovníky.
 • Budeme prosazovat řešení vodních zdrojů tak, aby každá obec v kraji měla přístup k pitné vodě z vodovodních řadů, nebo místních zdrojů. Boj proti kůrovci v postižených oblastech Beskyd a Jeseníků, včetně řešení následků těžby na krajských a obecních silnicích a majetku, je v popředí pozornosti našich zastupitelů. Zajistíme realizaci samostatného programu obnovy a rozvoje vodního a lesního hospodářství.
 • Trvalou podporu má převzetí a návrat vodárenských společností pod správu státu, krajů a obcí, které zabrání odlivu zisků do zahraničí a zajistí dohled státu, krajů a zejména obcí nad cenou vody.
 • Cílená podpora složek Integrovaného záchranného systému (IZS), zaměřená na celoplošné pokrytí území kraje složkami IZS prostřednictvím dobudování Integrovaných výjezdních center v potřebných lokalitách, je dlouhodobá praxe KSČM MSK, rovněž podpora jednotným sdružením dobrovolných hasičů, jak provozními prostředky, tak investicemi do vybavení potřebnou technikou, má naší plnou podporu. Obdobnou podporu poskytneme organizacím Červeného kříže, Horské i Vodní záchranné služby, plnou podporu má výstavba „Městečka bezpečí“ po vzoru Karlovarského kraje.
 • Jednoznačně jsme proti dalšímu omezování dostupnosti a rozsahu zdravotní péče, jednoznačně odmítáme privatizaci a redukci zdravotnických zařízení a služeb, včetně lékařské pohotovostní služby.  Zásadní podporu vyslovujeme zachování a rozvoji Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Garantujeme podporu vzniku ordinací praktických lékařů a stomatologů v lokalitách Vítkovsko, Osoblažsko a Jablunkovsko.
 • Podpoříme dokončení páteřní sítě silnic, zlepšení dopravní obslužnosti kraje s cílem zvýšení mobility pracovní síly a dosažitelnosti městských sídel ze vzdálených míst MS kraje.
 • Podpoříme všechna řešení zlepšení kvality životního prostředí, zejména ovzduší, pocházející z velkých i malých zdrojů znečištění, dopravy a podílu znečištění z polské strany hrance MS kraje. Dlouhodobou podporu má Program „Kotlíkových dotací“ pro obyvatele kraje s cílem zabezpečit výměnu nevyhovujících kotlů v domácnostech, které zhoršují stav ovzduší. Plnou podporu má ekologizace dopravních prostředků, včetně městské hromadné dopravy.
 • Podporujeme technické vzdělávání a spolupráci mezi průmyslovými a zemědělskými podniky a školami, včetně vysokých škol. Zajistíme další investice do vybavení škol a školských zařízení, zřizovaných MS krajem. Podporu mají stipendijní programy u nedostatkových studijních oborů, včetně stipendií na zahraničních školách a podpory absolventů, u kterých je předpoklad návratu do MS kraje. Speciální pozornost si zaslouží technické a přírodovědné vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím jedinečného velkého a malého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice.
 • Zvýšení podpory cestovního ruchu prostřednictvím péče o kulturní, technické a přírodní dědictví v MS kraji. Prohloubíme podpůrné programy v této oblasti jako nástroj podpory turistického ruchu v kraji po výrazném poklesu následkem pandemie COVID-19.
 • Naši plnou podporu mají organizace v sociální oblasti, včetně hospicové péče v kamenných i mobilních hospicích. Rozvoj možnosti uplatnění „senior pasů“ pro dostupnost využití volného času seniorů.
 • Naší prioritou je podpora vrcholového a masového sportu jako prevence proti negativním jevům u dětí a mládeže, včetně podpory výstavby nových sportovišť a víceúčelových hal.
 • Samozřejmostí je důsledná kontrola vynakládání finančních prostředků krajského rozpočtu, fondů, dotací a příspěvků ze státního rozpočtu a zdrojů EU v investiční i neinvestiční oblasti a reprodukci krajského majetku.
 • Zvýšíme a prohloubíme podporu postižených regionů prostřednictvím zvláštního fondu kraje.
 • Podpoříme realizaci dalších projektů v oblasti SMART regionu, včetně podpory měst a obcí v této oblasti.
 • Podporujeme významné investice do kulturních institucí jako vědeckotechnická knihovna, rozšíření Galerie výtvarného umění a dalších, při požadavku na výrazný spolupodíl státního rozpočtu na přípravu a realizaci těchto staveb.
 • Za důležité považujeme dořešení odpadového hospodářství v MS kraji realizací ekologických spaloven a systémem třídění odpadů.
 • Podporujeme další rozvoj činnosti Krajské tripartity za účasti zaměstnavatelských svazů, klastrů, odborových orgánů i Krajské rady seniorů.
 • Jednoznačně odmítáme vznik cizí vojenské základny v Mošnově. Jsme připraveni vyvolat krajské referendum s návrhem na její odmítnutí občany MSK.

 

Volební program KSČM je program otevřený pro další náměty a cíle z řad široké občanské veřejnosti a potřeb hospodářství MSK, které sdružuje na 300 příspěvkových a obchodních organizací kraje v oblasti školství, zdravotnictví, dopravy a sociálních věcí.