Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje září 2022

23. 9. 2022

V bodě, kde byl navrhován dodatek ke smlouvě na poskytnutí dotace spolku Jagello 2000 na pořádání akce „Dny NATO“. Tento návrh nepodpořili zastupitelé za KSČM. Navýšení částky 4 mil. Kč o dalších 300 tisíc Kč bylo navrženo s odůvodněním, že se jedná o zvýšení z důvodů vysoké inflace. Pokud uvádí tento důvod, tak se s touto žádostí mělo sdružení obrátit na ministerstvo obrany. Pokud chce vláda dávat 2 % HDP na obranu, tak by jistě přispěla i na tuto akci.

Zastupitelstvo zvolilo přísedící u Krajského soudu v Ostravě. Tento bod je zařazován do programu pravidelně. Můžeme konstatovat, že v současné době by krajský soud uvítal, pokud by se podařilo v tomto roce obsadit 35 míst přísedících.  Zájemci z řad veřejnosti, kteří by chtěli tuto společensky odpovědnou a zároveň časově velmi náročnou funkci vykonávat, mají možnost se na bližší podmínky informovat na odboru vnitra a  krajského živnostenského úřadu.

V bodě, ve kterém Zastupitelstvo rozhodovalo o poskytnutí  neinvestiční  dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, navrhl předseda komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný  systém JUDr. Babka, aby bylo přijato usnesení, kde Zastupitelstvo vyslovuje poděkování za dosavadní činnost Červeného kříže a všem složkám ISZ za plnění úkolů spojených se zvládnutím uprchlické krize.

Zastupitelstvu je pravidelně předkládána informace o postupu ukončení těžby uhlí v Moravskoslezském kraji. V důvodové zprávě se uvádí, že k likvidaci dolu Frenštát byl zahájen návoz  materiálu pro zasypání obou jam dolu. Tento návoz bude trvat přibližně rok a zvýší počet průjezdů nákladních automobilů o více jak 130 denně. Za významnou změnou v procesu ukončení těžby je rozhodnutí o prodloužení těžby uhlí na  činných dolech ČSM – Jih a ČSM – Sever,  minimálně do konce druhého kvartálu roku 2023. Vlastník společnosti OKD – Ministerstvo financí prostřednictvím společnosti PRISKO, a. s., rozhodlo o prodloužení těžby v dosud činných dolech na základě vypracované analýzy poradenských firem. K tomuto bodu vystoupil předseda klubu zastupitelů KSČM a kriticky zhodnotil činnost zástupců Pirátské strany a jejich přístup k útlumu těžby. Za špatný považuje i způsob likvidace dolů zásypem. Je tak znemožněn možný přístup k surovině v budoucnosti. Měla být použita varianta konzervace dolů.

Zastupitelům byl prezentován postup přípravy projektu „Černé kostky, centra digitalizace, vědy a inovací“. Aktuální náklady jsou na hodnotě 2,6 mld. Kč. Stále probíhá jednání s ministerstvem kultury o výši spolufinancování ze státního rozpočtu. Očekává se, že na úhradu části nákladů v rozsahu cca 1,6 mld. Kč bude možné využít zdroje z fondů EU. Vyhlášení výzvy na zahájení realizace strategických projektů se očekává v listopadu t. r. O dalším průběhu tohoto projektu bude Zastupitelstvo i veřejnost informována v prosinci.

 

Zastupitelstvu byla formou prezentace předložena zpráva o postupu operačního programu Spravedlivá transformace. Bylo konstatováno, v jaké fázi se nyní nachází strategické projekty, tématické výzvy, zastřešují projekty nebo finanční nástroje na profinancování konkrétních projektů.

Z důvodu čerpání finančních prostředků Moravskoslezským krajem z Evropské investiční banky, je kraj povinen nechat zpracovat každý rok zprávu o ratingovém hodnocení. Ještě v dubnu 2022 byl kraji potvrzen rating na úrovni A1 se stabilním výhledem. V srpnu 2022  však došlo ke snížení hodnocení výhledu České republiky ze stabilního na negativní. A jelikož kraj nemůže mít lepší hodnocení než celý stát, došlo ke změně hodnocení výhledu kraje na negativní. Hodnocení A1 si však kraj ještě udržel. Hodnotitelé tak konstatovali stabilní vývoj kraje a obezřetné zacházení s finančními prostředky.

Následující zastupitelstvo v prosinci bude mít za hlavní bod projednání rozpočtu kraje na rok 2023. A již nyní je zřejmé, že např. pro oblast dopravy chybí odhadem 200 mil. Kč. To může mít za následek omezení dostupnosti v některých lokalitách regionu. Zastupitelé za KSČM se aktivně účastní  jednání, která se k  možným omezením vztahují.

Autor: 
Ing. Ivan Strachoň, zastupitel MSK a předseda kontrolního výboru