Náš program

Volební program KSČM pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na období 2016-2020

 

Budoucnost kraje nám není lhostejná!“

Základní motto:

Jen silné zastoupení KSČM v zastupitelstvu MSK umožní realizovat i nadále levicovou politiku v MSK a tím zajistit rozvoj sociálních, školských a zdravotních služeb a jejich zachování pod kontrolou samosprávných orgánů kraje. Pozornost MSK bude zaměřena plošně na celé jeho území. I v dalších oblastech budeme prosazovat náš postoj, který vychází z námi prosazované myšlenky -

Není privilegovaných území, není zapomenutých míst v našem kraji.“

ÚVOD:

1. Sociálně ekonomický rozvoj a zaměstnanost

Základní orientace bude participace kraje na řešení vzrůstajících problémů dvou oborů, hornictví a hutnictví, které mají dopad i na další obory v dodavatelsko- odběratelském řetězci. Stejně jako doposud má podporu budování nových strategických i dalších průmyslových zón s podporou státu, podpora stávajícího průmyslu a jeho konkurenceschopnost. Rozvoj turismu a cestovního ruchu považujeme za jeden z důležitých úkolů pro rozšíření zaměstnanosti i v těchto oborech a zvýšení zájmu domácích a zahraničních turistů o náš kraj. Podpora vědy, základního i aplikovaného výzkumu. 
Podporu bude mít i nadále „Program podpory rozvoje venkova“, který je oceňován zejména malými obcemi a regionálními sdruženími obcí. Jednoznačný požadavek vzneseme na Vládu ČR k přijetí „Komplexního programu dokončení restrukturalizace MSK“ a přihlásíme se k podílu na jeho zpracování. Absenci zákona o podpoře cestovního ruchu řešíme přijetím „Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“ a podporou destinačních společností jednotlivých turistických oblastí. Rostoucí příjezdová turistika a vysoká kvalita služeb v oblasti cestovního ruchu je rovněž to, co budeme v budoucnosti podporovat.“

2. Zajištění bezpečnosti, opatření proti kriminalitě, prevenci proti mimořádným událostem, zajištění veřejného pořádku a podpora složek IZS

Vyjadřujeme jednoznačnou podporu složkám IZS v oblasti dovybavení zásahovou a dopravní technikou, příprava a vybudování dvou IVC ve městě Nový Jičín a Český Těšín, rekonstrukcí HZ v Opavě, Bruntále a Orlové, podpora výstavby hasičských stanic za účasti měst Jablunkov, Vrbno pod Pradědem. Plně podporujeme a navážeme na materiálně technickou podporu JSDH. Naší podporu má grantový systém pro oblast prevence proti kriminalitě, drogové problematice a dalším negativním jevům.

3. Životní prostředí, ovzduší, doprava, odpadové hospodářství a zeleň

Zajistíme využití částky 1,9 mld. Kč na další výzvy v rámci „Kotlíkových dotací“, podpoříme opatření směřující k zajištění vody a její ochrany, důsledné uplatňování oprávnění kraje v oblasti stanovení limitů znečistění ovzduší u velkých průmyslových podniků, prohloubením spolupráce s Polskou republikou v oblasti zlepšení ovzduší, dořešení využívání a likvidace tuhého domovního odpadu na území MSK. Naší podporu mají alternativní paliva, zejména CNG v hromadné dopravě, ochrana zeleně před dalším záborem a zajištění náhradní výsadby zeleně. Podpora letecké, vlakové i autobusové dopravy.

4. Hospodaření kraje

Udržíme mezinárodní hodnocení hospodaření MSK na úrovni A 2 stabilní. Budeme opětovně aktivní v čerpání prostředků z EU. Naši podporu má prosazování změny rozpočtového určení daní ve prospěch měst a obcí (obecně) a Moravskoslezského kraje (speciálně). Budeme pokračovat ve zvyšování finanční podpory těm, kteří pracují v oblasti využití volného času dětí a mládeže se seniory a hendikepovanými. Investice do majetku kraje a jeho reprodukce je jednou z priorit, která bude podporována. Budeme pokračovat v zavedeném zveřejňování uzavřených smluv a detailního rozpočtu kraje. 
 

5. Správa a reprodukce majetku kraje

Pomocí vícezdrojového financování (státní rozpočet, vlastní zdroje, fondy EU) budeme i nadále zajišťovat efektivní správu majetku kraje. Základem je důraz na efektivní nakládání s energiemi používanými pro provoz budov ve vlastnictví kraje.

Pro nové programové období 2014 – 2020 podpoříme přípravu a realizaci zhruba 60 projektů v předpokládané výši téměř 3 mld. Kč celkových nákladů. Z toho přes 40 investičních projektů za 2,5 mld. Kč směřuje do oblasti dopravy, krizového řízení, kultury, sociálních věcí, školství, zdravotnictví a životního prostředí.

6. Zdravotní a sociální služby, podpora seniorů a hendikepovaných

Jednoznačně podporujeme zachování stávající páteřní sítě nemocnic, sociálních zařízení v majetku Moravskoslezského kraje a odmítáme jejich privatizaci. Plně převezmeme zajišťování LPS v MSK včetně města Ostravy. Budeme pokračovat ve zlepšování služeb a vybavenosti těchto zařízení. V péči o starší občany využijeme krajských pobytových zařízení, budeme pokračovat ve zkvalitňování sociálních služeb na území kraje, podpoříme i rozvoj mobilní péče o starší a hendikepované občany. Zajistíme rozvoj a stabilitu krajské sítě sociálních služeb, jejichž financování jsme převzali od státu. Ve spolupráci s obcemi budeme podporovat vybrané akce zajišťované Krajskou radou seniorů. Budeme nadále podporovat prevenci kriminality, protidrogovou politiku a revitalizaci sociálně vyloučených lokalit. Uvedené aktivity podpoříme prostřednictvím vyhlášených dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraj, zabezpečením činnosti příspěvkových organizací kraje a využitím financí ze státního rozpočtu a fondů EU.

7. Vzdělávání a školství, podpora a rozvoj sportu a kultury

Optimalizaci škol a školských zařízení považujeme za ukončenou. Pozornost bude zaměřena na rozvoj technického vzdělávání s ohledem na praktické potřeby průmyslu, zemědělství a dalších oborů. Naše podpora bude zaměřena rovněž na podporu našich vysokých škol a jejich požadavků. Zvýšíme prostředky pro rozvoj tělovýchovy a sportu. Sport považujeme rovněž i za nástroj propagace a prezentace našeho kraje doma i v zahraničí. Budeme i nadále podporovat významné domácí i mezinárodní akce a mítinky, které přispívají k prezentaci kraje a uspokojování požadavků a přání občanů. Zajistíme dovybavení škol v majetku kraje pro využití nejen studentů, ale i širší veřejnosti.

Podporu si zaslouží zachování kulturního a technického dědictví, rozvoj aktivní i pasivní kultury při využití všech organizací založených či zřízených Moravskoslezským krajem. Podporu má výstavba nové galerie výtvarného umění i vědecké knihovny za předpokladu získání vnějších zdrojů ze státního rozpočtu nebo z evropských finančních zdrojů. Zajistíme tradiční podporu organizacím, které zajišťují kulturní vyžití občanů prostřednictvím grantů MSK, využitím financí ze státního rozpočtu a fondů EU. Stálou pozornost budeme nadále věnovat soužití a podpoře aktivit národnostních menšin žijících v našem regionu.

8. Veřejná správa a činnost zastupitelů

Zajistíme pravidelný kontakt zastupitelů s širokou veřejností a to jak osobním stykem, tak plnou informovaností o naší práci prostřednictvím sdělovacích a jiných prostředků. O práci zastupitelů se můžete dovědět na samostatném webu krajských zastupitelů KSČM. Budeme pokračovat ve zlepšování informovanosti veřejnosti o činnosti orgánů MSK, jeho krajského úřadu a zaměstnanců. Mimo zákonem utajované výstupy jsme připraveni zveřejnit vše, co občana zajímá. I nadále budeme zvýšenou pozornost věnovat peticím a podporujeme vyhlášení referenda v případě zásadních otázek rozvoje kraje. Budeme pokračovat v praxi výjezdních zasedání Rady kraje a dalších orgánů do jednotlivých měst, regionů a obcí.

9. Závěr:

Volební program KSČM je programem otevřeným pro všechny občany MSK.

Přijděte k volbám a podpořte volební program a kandidáty KSČM

Volební program do PS PČR (2017 - 2021)

28. 7. 2017

Volební program KSČM pro volby do PS PČR na období 2017 - 2021.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Volební program do PS PČR (2013 - 2017)

29. 3. 2016

Volební program KSČM

PROGRAM PRO BUDOUCNOST (Zkrácená verze)
Volební program KSČM pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I. POCTIVOST SE MUSÍ VYPLÁCET
Prosazování zákona o majetkových přiznáních pro všechny občany nad určitou výši hodnoty majetku, rozšíření informací o majetkových poměrech politiků, veřejných činitelů a úředníků s významnými pravomocemi.
Prodloužení promlčecí lhůty u tzv. privatizačních zločinů a provedení inventury prodeje státního majetku. Novelu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.
Vyvození osobní a trestní zodpovědnosti konkrétních činitelů státu i místních samospráv za nekompetentní rozhodování a závažná pochybení.
Prosazení zákona zakazujícího anonymní listinné akcie, který zároveň zprůhlední vlastnickou strukturu podniků.
Dodržování transparentnosti výběrových řízení (včetně podlimitních) a zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek od zadání až po realizaci.
Vytváření takových podmínek pro Policii ČR, Hasičský záchranný sbor a celý Integrovaný záchranný systém, které povedou ke zvýšení jejich akceschopnosti.
II. PRÁCI MÍSTO SOCIÁLNÍCH DÁVEK
Zajištění kvalitního vzdělání a stabilních pracovních míst. Odbornou přípravou dle poptávky trhu práce zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil.
Prosazení práva na práci a spravedlivé odměňování za ni. Zastavení stagnace reálné úrovně mezd a platů pracujících a řešení nepřiměřených rozdílů v odměňování.
Podporu prorůstových, chytrých a inovativních investic a podporu exportu jako základu obnovy síly a konkurenceschopnosti naší ekonomiky.
Návrh na vytvoření veřejné komerční banky bez poplatků, se zaručeným zhodnocením vkladů a dostupnou úrokovou mírou na poskytované úvěry.
Prosazování státem garantované potravinové bezpečnosti a soběstačnosti, obnovení přísných potravinářských norem kvality potravin.
Podporu konkurenceschopnosti malého živnostenského, obecního a družstevního podnikání.
III. BUDOUCNOST MLÁDÍ, JISTOTY STÁŘÍ
Zrušení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví a stropů pro odvody na zdravotní a sociální pojištění zavedené pravicovými vládami.
Dlouhodobou stabilizaci 1. státního důchodového pilíře a umrtvení nového 2. pilíře na soukromé spoření, který vyvádí peníze ze solidárního systému a vyplatí se (pokud nezkrachuje) pouze úzké skupině obyvatel.
Zavedení institutu tzv. minimálního důchodu nad úroveň životního minima (s jeho postupným zvyšováním až na 10 000 Kč měsíčně).
Prosazení referenda o dalším osudu zákona o tzv. církevních restitucích a urychlené zrušení příspěvku státu na činnost církví.
Odmítnutí školného ve všech podobách při řádném průběhu studia.
Zajištění kvalitních veřejných a sociálních služeb dostupných všem potřebným občanům.
IV. ODPOVĚDNOST K PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJEME
Prosazování strategie udržitelného rozvoje spojené s vizí dlouhodobého ekonomického rozvoje v souladu se sociální soudržností a ekologickými standardy.
Efektivnější protipovodňovou ochranu a zlepšení vodních poměrů v krajině. Ochranu zdrojů pitné vody a vodních zdrojů.
Nalezení společensky přijatelné a úměrné meze těžby nerostných surovin.
Podporu ekologických funkcí zemědělství, ekologické krajinotvorby a urbanistiky a na ochranu biodiverzity.
Podporu ekologicky šetrných druhů dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy.
Prosazování ekologicky šetrných a finančně únosných způsobů získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech.
Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, avšak bez dodatečného růstu cen energií pro spotřebitele.
V. VÍCE ROZHODOVACÍCH PRAVOMOCÍ LIDEM
Přijetí ústavního zákona o obecném referendu a zjednodušení vyhlašování místních a regionálních referend.
Posílení účasti občanů na tvorbě politických rozhodnutí, posílení veřejné kontroly, transparentnosti práce všech zastupitelských orgánů.
Zahájení diskuse o upřesnění či zdokonalení Ústavy ČR a klíčových zákonů s cílem upevnit demokratický právní stát a obhájit princip svobodné soutěže politických stran v rámci parlamentního systému.
Opatření směřující k postihu subjektů poskytujících nevýhodné půjčky a zamezení neoprávněných a předražených exekucí majetku.
Tvrdé postihy spekulantů s byty, pozemky a lidí zneužívajících sociální dávky všeho druhu.
VI. ANO SVĚTU, NE ZBRANÍM
Důsledné uplatňování Charty OSN a posilování klíčové role OSN, respektování a dodržování mezinárodního práva pro všechny země.
Zamezení jakýmkoli snahám o výstavbu cizích vojenských základen na území ČR a o účast na vojenských zásazích na cizím území bez mandátu RB OSN.
Překonání agresivních bezpečnostních bloků a prosazování modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti.
Pokračování tradic helsinského mírového procesu, zejména v oblasti mírové diplomacie a lidských práv, bez recidiv studené války.
Důsledné prosazování politiky nevměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí a odpor vůči všem formám terorismu, včetně státního.
Posílení boje proti fašismu, rasismu, nesnášenlivosti a diskriminaci.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Naděje pro Českou republiku (2004)

29. 3. 2016

Dalším rozpracováním Kladenského programu z roku 1992 byla Naděje pro českou republiku přijatá na VI. sjezdu KSČM v Českých Budějovicích 15.-16. května 2004.

"Základním programovým cílem politiky KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní. Je postavena na maximální občanské samosprávě, je prosperující a sociálně spravedlivá. Pečuje o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečuje lidem důstojnou životní úroveň a prosazuje bezpečnost a mír. V její ekonomice se prosazují přednosti a klíčová úloha společenského vlastnictví, které zaručí efektivní, celospolečensky provázané a usměrňované hospodaření kolektivu zaměstnanců podniků, družstev, obcí, regionů i dalších sdružení občanů. Jde o strategický cíl, který vychází z dlouholetých tradic marxistického myšlení. Jeho naplnění chceme dosáhnout demokratickou cestou. KSČM odmítala a odmítá takovou praxi, která připouští nebo ospravedlňuje omezování demokracie, diskriminaci nebo represi za názory a vytváří podmínky pro kult osobnosti."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Program obnovy (1999)

16. 3. 2016

Základní programový dokument KSČM přijatý na II. sjezdu v Kladně byl aktualizován V. sjezdem KSČM ve Žďáru nad Sázavou 4. - 5. prosince 1999.

"Česká republika je v krizi. Politika, opírající se o volnou hru tržních sil a provázená ztrátou právního vědomí a morálky ztroskotala. Formální a polovičatá řešení, podřízená úzce stranickým zájmům, nevedou k pozitivním výsledkům. Potřeba systémové změny je stále naléhavější. Po desetileté všestranné devastaci ovšem nelze změnit poměry ze dne na den. Cestu k nápravě je však nutno nastoupit neprodleně. KSČM zpracovala a předkládá občanům k posouzení Program obnovy."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Kladenský program (1992)

Kladenský program přijatý na II. sjezdu 13. prosince 1992 v Kladně je základním programovým dokumentem KSČM. 

"KSČM vznikla v březnu 1990. Převážná většina jejích členů zásadně odmítla mocenskou svévoli předlistopadové byrokratické elity. Porážku a zhroucení socialismu stalinsko-brežněvovského typu pochopila především jako důsledek faktického opuštění socialistických a komunistických myšlenek, neschopnosti hledat a prosazovat vlastní cesty postupu a umožnit všem občanům, aby se na tomto procesu skutečně podíleli. Podpora občanů se proto postupně vytrácela a byly znehodnocovány i nesporné úspěchy. Poučena historií posledních desetiletí chce KSČM spoluvytvářet východiska ze současných problémů. Svou zásadní pozici vyjadřuje v tomto otevřeném programu, politické platformě pro další práci ve společnosti."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM