Jsme v časovém presu

15. 5. 2019

Jsme v časovém presu

V dubnu 2018 rozhodl X. sjezd KSČM o svolání Programové konference k aktualizaci programu KSČM. Pracovní verzi programu projednal Ústřední výbor KSČM až 30. března 2019 a celostátní konference je svolána na 8. června 2019. Jde o zásadní politický dokument, kdy na kvalifikovanou diskusi a připomínky je velmi málo času. Na projednání s členskou základnou pouhých šest týdnů, neboť připomínky měly být zaslány do 10. května. Ústřední výbor a odborné zázemí zaspaly s přípravou programu, a to nás dostalo do časového presu.

Dokument předložený k diskusi vnímám jako rychle »spíchnutý«, ať je co projednávat v ZO, okresních a krajských výborech. Návrhu programu KSČM, dle mého soudu, mělo předcházet politické zadání, co bude obsahem dokumentu. Zkrácené verze programu odpovídají obsahově volebnímu programu KSČM na čtyřleté období, což lze snadno porovnat, a nikoli politickému dokumentu KSČM.

Program KSČM má stanovit dlouhodobou politickou strategii, strategické cíle a případně formy a prostředky jejich dosažení. Měl by charakterizovat politický program KSČM pro 21. století, jako radikální levicové marxistické politické strany. A po listopadu 1989 jako parlamentní opoziční strany, ale rovněž strany, která je schopna se stát součástí vládní koalice, a nejen tolerovat vládu. Praktické zkušenosti strana má. KSČM je součástí levice Evropského parlamentu, je zastoupena v Parlamentu ČR, v samosprávných orgánech krajů, měst a obcí. Má zkušené poslance, primátory, starosty a radní v řadě statutárních měst a desítkách obcí, i hejtmana, náměstky hejtmana, radní a předsedy komisí a výborů v krajích.

KSČM může využít programové dokumenty z předchozích sjezdů – II. sjezdu KSČM v roce 1992, tzv. Kladenský program, který byl aktualizován V. sjezdem v roce 1999 jako Program obnovy a VI. sjezdem v roce 2004 s názvem Naděje pro Českou republiku.

Za zásadní nedostatek pracovní verze považuji absenci teoretických východisek marxismu, o něž se komunistická strana opírá od svého vzniku v roce 1921. Nebojme se připomenout tři zdroje a součásti marxismu, které determinují radikální levicovou stranu komunistického typu. Vždyť Karel Marx, teoretický zakladatel vědeckého komunismu, v silně konzervativní Velké Británii zvítězil v anketě britské BBC jako největší myslitel minulého tisíciletí.

Při zpracování politického programu je potřeba vycházet z Marxovy teze o »ekonomické základně, nad níž se zdvíhá politická nadstavba«. Pak mohu politický program »stavět od základu až po střechu«. Je potřeba, aby se KSČM přihlásila k budování sociálně spravedlivé společnosti – socialismu, jak tento vývojový stupeň společensko-ekonomické formace nazvali zakladatelé komunismu. Po převratu v listopadu 1989 žijeme opět v kapitalistickém systému, který bych, stejně jako klasikové marxismu, považoval za období přechodu od kapitalismu k socialismu. Zkušenosti z tohoto historického období druhé poloviny 20. století a listopadu 1989 s následnou restaurací kapitalismu v tehdejším Československu ještě řada z nás má v živé paměti.

V souladu s teoretickými vývody marxismu a praktickými zkušenostmi komunistů je potřeba v současné etapě kapitalismu především definovat roli českého státu jako vlastníka (týká se to zejména strategických segmentů ekonomiky a hospodářství) a také vlastnickou roli samosprávných orgánů – krajů, měst a obcí. Jedná se především o zabezpečení a dostupnost veřejných služeb a bezpečnosti pro všechny občany ČR (konkrétně je definovat). Z těchto pohledů jsem zpracoval konkrétní připomínky a doplnění pracovní verze programu KSČM. Budou v termínu postoupeny odbornému zázemí ÚV KSČM.

Program KSČM, jako zásadní strategický politický dokument, by měl po schválení XI. sjezdem KSČM v roce 2020 být základním podkladem pro vypracování volebních programů KSČM od ÚV až po ZO, pro konkrétní obec, město, kraj či Českou republiku. V nich můžeme být konkrétní, včetně kvantifikace cílů a úkolů a časového období jejich plnění.

Svatomír RECMAN, člen KV KSČM MSK a OV KSČM, člen odborného zázemí ÚV KSČM