Ostrava v investicích pokračuje – může si to dovolit

11. 5. 2020

Máme na to finance – jsme dobrý hospodář

Ostrava je ekonomicky stabilní a dlouhodobě si vytváří finanční rezervy. Může si tak dovolit pokračovat v rozjetých investičních projektech, jakými jsou např. výstavba bytových domů Nové Lauby, rekonstrukce městských Jatek, novostavba Domu pro seniory Hulváky nebo stavby dopravní infrastruktury. Vynakládá také historicky nejvíc finančních prostředků do budování a oprav vodovodů a kanalizací. Pro ty investičně nejnáročnější projekty, na které je potřeba si našetřit, město vytvořilo a průběžně naplňuje finanční fondy. Dlouhodobé spoření menších částek pro velké investice znamená jistotu neohrožení standardních každoročních investic. Fondy a rezervy jsou důležité, bez nich bychom mohli jen stěží uvažovat o tak zásadních projektech, jako je např. nový pavilon operačních sálů v naší městské nemocnici nebo moderní koncertní sál. 

 

Koronavirovou pandemii ekonomicky ustojíme

Je jisté, že současná pandemie nemoci Covid-19 bude mít vážné ekonomické dopady i na rozpočet města. Město však má všechny předpoklady tuto situaci dobře zvládnout. S úspornými opatřeními jsme začali již loni, a tak je výsledkem hospodaření města za rok 2019 přebytek přes 400 milionů Kč. Ten bude celý rezervován ke krytí výpadku letošních příjmů. Ke stejnému cíli je zaměřen i úkol redukce běžných výdajů města, které představují ¾ rozpočtu a lze v nich najít položky, kde uspořit. Hodláme tímto způsobem najít dalších 400 milionů. Naším zájmem přitom je v maximální míře utlumit dopady koronavirové krize na městské obvody. Jsme proto rádi za dosaženou dohodu se starosty, podle níž se budou dotace městským obvodům krátit výrazně méně, než představují úspory na magistrátu. Do úspor se promítne i pomalejší tempo výstavby především vlivem snížené kapacity stavebních firem a možných výpadků v dodávkách materiálů. Kromě toho město chce využít současných velmi nízkých úrokových sazeb a k financování vybraných staveb si vzít nový investiční úvěr ve výši 1,8 miliardy korun. Díky tomu, že se za posledních šest let snížila zadluženost města o 2,2 miliardy a splácení starých půjček bude dále pokračovat, tak i přes načerpání nového úvěru bude výše dluhu Ostravy významně nižší než v roce 2014. Souhrnem všech výše uvedených opatření lze dopad koronavirové krize na rozpočet města velmi dobře ustát a krizi překonat.

 

Josef Babka předseda klubu KSČM v ZSMO

Podnikatelský a veřejný sektor

Nejen podnikatelského sektoru se negativně dotýkají opatření související s vyhlášeným nouzovým stavem. Máme zde celou řadu městských organizací a společností, které nemohou vyvíjet svou činnost, činnost, kterou poskytují našim spoluobčanům. Namátkou uvedu školy a školská zařízení, kulturní domy a zařízení typu divadel, Janáčkovy filharmonie, sportovní organizace SAREZA a VÍTKOVICKÁ ARÉNA, Zoologická a botanická zahrada a další. Naopak zvýšené nároky dopadly na naše sociální a zdravotnická zařízení, městskou policii, ale i řidiče a další zaměstnance dopravního podniku. Tedy také na organizace, které zřídilo či založilo město Ostrava. Povětšinou jim skládáme hold a poděkování za jejich práci a činnost. Nad pandemií zvítězíme, o tom jsem přesvědčen. Pak nastane zúčtování a debata, o co nás pandemie připravila, co nás stála, kde jsou nutné úspory ve veřejných rozpočtech, tedy i rozpočtu města. Vedení města se v první fázi soustřeďuje na akutní pomoc podnikatelské sféře, malým a středním podnikatelským subjektům. K jejich kritériím jsme měli řadu výhrad a v době psaní tohoto příspěvku nevíme, jak na ně vedení města reagovalo. Je jisté, že budou předmětem diskuse na květnovém jednání zastupitelstva. Vyjádřili jsme nesouhlas k mediálně zveřejněnému návrhu, který obdržela všechna odvětví, jejich kapitoly, které jsou součástí stávajícího rozpočtu statutárního města Ostravy a který deklaruje sedmiprocentní krácení neinvestičních výdajů. Nic proti úsporám. Ale plošné krácení všech kapitol by bylo nejen špatné rozhodnutí, ale i rozhodnutí, které je pro řadu odvětví škodlivé a nespravedlivé. Město je veřejnoprávní korporace, která musí zajišťovat zejména nepodnikatelskou sféru, zajišťovat veřejné služby pro obyvatele. Tedy ty organizace a odvětví, o kterých píši výše v tomto příspěvku. Je zcela zřejmé, že nouzový stav bude mít negativní dopad do rozpočtu města. Na druhé straně jsou to nutné výdaje i ztráty ve prospěch zachování a ochrany zdraví i životů nás všech. Mohu ujistit naše spoluobčany, že náš zastupitelský klub bude podporovat a prosazovat jen taková opatření, která budou mírnit dopady pandemie na naše občany, nezapomenou na naše nejohroženější spoluobčany. Ano, město a městské obvody mají ve své kompetenci i opatření, která napomohou podnikatelskému sektoru. Souvisí s pronájmem městských nemovitostí, poplatky vyplývajícími z městských vyhlášek a nařízení, ale i přístupu orgánů veřejné moci k nim. Jen společný a vzájemně se podporující postup a přístup státu, kraje a města je základní předpoklad dalšího rozvoje našeho města i v době nouzového stavu, ale zejména po jeho ukončení.

 

 

 

 

Zdroj: 
Radnice!!! 4/2020