Jednali zastupitelé Moravskoslezského kraje

15. 6. 2020

Na svém předposledním jednání v tomto volebním období se sešli zastupitelé Moravskoslezského kraje (MSK). Tradičně počet projednávaných bodů přesáhl stovku. Zasedání zastupitelstva se nekonalo v budově krajského úřadu, ale v důsledků dodržování opatření vlády v boji proti koronaviru v prostorách hotelu Clarion v Ostravě. Ostraváci ho znají také pod původním názvem Hotel Atom. Jednání zastupitelů bylo ovlivněno situací spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 v našem kraji, ale také dopady způsobenými opatřeními vlády ČR na obyvatele kraje, vývoj služeb a ekonomiky kraje. Na Dole Darkov vzniklo lokální ohnisko koronaviru, které řeší krizový štáb MSK s příslušnými orgány státní správy. V té době bylo virem nakaženo na 400 horníků a jejich rodinných příslušníků. Podobnou situaci řeší i na druhé straně státní hranice v Polsku, rovněž na šachtách.

Hospodaření kraje

K zásadním bodům jednání patřily materiály věnované hospodaření kraje v roce 2019 a 2020. Začněme hospodařením za loňský rok. Upravený rozpočet kraje dosáhl výše 29,6 mld. Kč a skončil přebytkem ve výši 599 mil. Kč. Upravený rozpočet přitom počítal se schodkem až 2,1 mld. Kč (z toho 1,9 mld. Kč kryto vlastními zdroji). Na výsledek hospodaření měly zejména vliv přeplněné příjmy ze sdílených daní, jejichž nárůst byl celorepublikově spojen s dosavadním ekonomickým růstem, vysokou úrovní zaměstnanosti a rostoucími platy v ekonomice a rovněž nižší čerpání na výdajové stránce rozpočtu, což souviselo zejména s nižším čerpáním prostředků na projekty financované z evropských finančních zdrojů oproti plánovanému rozpočtu z důvodu zdlouhavých schvalovacích procesů ze strany řídících orgánů a procesů realizace veřejných zakázek. Majetek MSK, včetně majetku kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje, byl k 31. 12. 2019 ve výši 56,443 mld. Kč. Celková zadluženost MSK činila 2,184 mld. Kč, oproti předchozímu roku došlo v absolutním vyjádření k mírnému zvýšení zadluženosti. V poměru k provozním příjmům dosáhla zadluženost kraje 8,2%. Celkový zůstatek všech finančních prostředků kraje na bankovních účtech kraje činil 4,572 mld. Kč. Hospodaření kraje za rok 2019 bylo přezkoumáno ministerstvem financí (MF). Zpráva MF konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu. Proto nevyplývá pro MSK povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků. Krajské zastupitelstvo vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením MSK za rok 2019 bez výhrad a schválilo Závěrečný účet MSK za rok 2019. Současně schválilo Účetní závěrku MSK k 31. 12. 2019 a rozhodlo převést výsledek hospodaření kraje ve výši 1 442 156 193,18 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Zastupitelé za KSČM podpořili rozpočet MSK na rok 2019. Výsledky hospodaření, závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2019 není v rozporu se zásadními cíli a prioritami krajského volebního programu KSČM na období 2016 až 2020, i když v některých oblastech a stanovených prioritách koaličního programu VIZE 2014 a jejich zapracování do rozpočtu máme odlišný názor. Vzhledem k výsledkům celkovému hospodaření kraje, účetní závěrce, závěrům auditu MF i ratingovému hodnocení kraje zastupitelé KSČM podpořili navržená usnesení k těmto bodům.

Zpráva o stavu rozpočtu na rok 2020

Zásadním bodem jednání byla zpráva o stavu rozpočtu na rok 2020 a jeho úpravách v návaznosti na řešení dopadu COVID-19. Moravskoslezský kraj patří mezi nejvíce postižené pandemii. To má a bude mít dopad na život obyvatel kraje a jeho ekonomiku. Silně negativně se to promítne do hospodaření jak na straně příjmů, tak výdajů, v letošním roce i v příštích plánovacích obdobích. Zásadní pro naplňování rozpočtu kraje jsou dotace ze státního rozpočtu (70 %), vlastní příjmy tvoří 30 % celkových příjmů (především ze sdílených daní). MF očekává pokles výběru ze sdílených daní o 12,6 % oproti roku 2019, což představuje propad příjmů MSK o 930 mil. Kč. Dle odhadu odboru financí krajského úřadu to reálně představuje pokles o 1,120 miliard korun oproti schválenému rozpočtu kraje na letošní rok, respektive pokles o 15 % proti skutečnosti roku 2019. Kraj očekává roční propad z veřejné dopravy o 221 mil. Kč (březen-duben propad o 111 mil. Kč). Propad v hospodaření krajských nemocnic k 30. dubnu je 262 mil. Kč. A to jsou spíš optimistická čísla. Realita bude tvrdší, neboť ministryně financí plánuje předložit do Sněmovny žádost o zvýšení deficitu státního rozpočtu ČR ze současných 300 miliard na 500 miliard korun. To se projeví dalším negativním dopadem do příjmů kraje, a který není zapracován do úpravy rozpočtu kraje schválené tímto zastupitelstvem. Kraj se aktivně podílí na řešení situace v regionu. Rada kraje vyčlenila z rezervy kraje 60 mil. Kč na řešení COVID-19. Odbory krajského úřadu vyčíslily možné úspory ve výši 717 mil. Kč, z toho 488,7 mil. Kč z Fondu pro financování strategických projektů MSK. (ve Fondu je zařazeno šest akcí; jedná se o Novostavbu vědecké knihovny v Ostravě, Přístavbu Domu umění - Galerie 21. století v Ostravě, Výstavbu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice, Vybudování dílen pro praktické vyučování SOŠ Frýdek-Místek, Rekonstrukci a výstavbu Domova Březiny, Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny). U těchto akcí se počítá s časovým posunutím jejich přípravy, realizací a financováním oproti dosavadnímu harmonogramu, nikoli s jejich zrušením. Zastupitelům za KSČM se podařilo prosadit výjimku u domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice, kde příprava a realizace včetně financování z rozpočtu kraje a státního rozpočtu nebudou přesunuty do dalšího období, ale budou pokračovat dle schváleného harmonogramu. K tomuto bodu se vedla diskuse zejména z našeho klubu. Po ujištění představitelů koalice a odpovědích na naše dotazy a požadavky zastupitelé KSČM podpořili navržený postup a úpravy rozpočtu kraje na rok 2020. Ekonomické body doplnila informace ratingové agentury Moodyęs o výsledku přehodnocení mezinárodního ratingu MSK, který si udržel úroveň »A1 se stabilním výhledem«. Stejnou úroveň drží i Česká republika. Ministerstvo dopravy ČR vyčlenilo 100 mil. Kč na dezinfekci pro zaměstnance v závazkové veřejné dopravě, které se budou rozdělovat prostřednictvím 14 krajů a měst s městskou hromadnou dopravou a které tyto náklady budou proplácet jednotlivým dopravcům na základě předložených faktur. Pro MSK byla vyčleněna částka 5,064 mil. Kč. Zastupitelstvo schválilo rozdělení této dotace mezi deset měst s městskou hromadnou dopravou (3,129 mil. Kč) a dopravce zajišťující dopravní obslužnost kraje: linková doprava 1,549 mil. Kč a drážní doprava 386 tis. Kč. 

Na návrh zastupitelů za KSČM byla poskytnuta dotace ve výši 250 tis. Kč Hospici ve Frýdku-Místku. Hospic je lůžkové zařízení poskytující specializovanou paliativní péči pacientům s nevyléčitelným onemocněním a jeho blízkým. V kraji se nacházejí pouze dva lůžkové hospice. Požadované prostředky by byly použity na dofinancování nákladů na spotřebu elektrické energie (meziroční nárůst o 77 %) a mzdové náklady. Domov pro seniory Kopřivnice a Hospic Frýdek-Místek byly jediné dvě změny, které zastupitelstvo schválilo. Obě byly z dílny krajských zastupitelů za KSČM. Zastupitelé rozhodli o zahájení přípravy projektu »Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK« financovatelného z Operačního programu Životní prostředí s předpokládanými náklady projektu 20 mil. Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2020–2023. Cílem projektu je zkvalitnit a zpřesnit předpověď povodní, a tím zvýšit ochranu obyvatelstva obcí MSK. Výstupy naměřených dat budou použity pro včasné a efektivní informování o dosaženém stupni povodňové aktivity k varování obyvatelstva kraje. Zastupitelé si připomněli tragickou událost z 10. prosince 2019 ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě. MSK poskytl bezprostředně po tragické události nejbližším pozůstalým každé z obětí střelby k překlenutí jejich tíživé životní situace finanční dar ve výši 100 tis. Kč, a každé zraněné osobě (nikoliv smrtelně) ve výši 50 tis. Kč. Na místě tragédie bude zbudován pomník obětem připomínající tuto tragickou událost, který bude otevřen k jejímu prvnímu výročí. Na zhotovení památníku se podílí FN Ostrava, město Ostrava a MSK stejným dílem. Zastupitelé kraje rozhodli o finanční podpoře na realizaci památníku ve výši 500 tis. Kč. Rozhodnutí podpořili všichni zastupitelé, včetně KSČM.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy

Zastupitelé rovněž rozhodli o závazku kraje na období 2021-2023 k zajištění prohlídek těl zemřelých na území kraje. Projednali Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v MSK za školní rok 2018/2019 a informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2020. MSK se dlouhodobě potýká s tzv. restrukturalizací průmyslu v kraji zahájenou po listopadu 1989. Regionu přinesla devastaci »průmyslu, uhlí a oceli«, výrazný propad těžby uhlí, vytunelování Ostravsko-karvinských dolů, výrazné snížení výroby železa a oceli atd. To přineslo vysokou míru nezaměstnanosti, která patři i dnes mezi regiony k nejvyšším v celé ČR. Řešení těchto negativních dopadů, podpora průmyslu a zaměstnanosti je jedním z hlavních a dlouhodobých cílů KSČM v kraji. Proto zastupitelé se zájmem vyslechli informaci o realizaci Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje (Program RE:START) a činnosti Uhelné komise, kde kraj má své zástupce. Usnesením vlády byly vyčleněny finanční prostředky na realizaci konkrétních opatření ve výši 68 mld. Kč. MSK dosud získal přibližně 3,7 mld. Kč. Existuje Evropská platforma pro uhelné regiony v transformaci (Platforma). ČR byla zařazena mezi pilotní země Platformy na jaře 2018. MSK k Platformě přistoupil v březnu 2018. Z nařízení Evropské komise v lednu 2020 vznikl Fond pro spravedlivou transformaci. Výše alokace fondu je zatím stanovena na 7,5 mld. EUR pro 108 regionů v Evropské unii. ČR by mezi tři uhelné regiony měla rozdělit cca 15 mld. Kč z nového fondu. Současně MSK připravuje projekty, které by mohly být financovány z tohoto Fondu. V červenci 2019 byla vládním usnesením ustavena Uhelná komise, která by měla řešit problematiku útlumu těžby a jeho dopadů do strukturálně postižených regionů a také na energetickou situaci v celé ČR. MSK je ve specifické situaci uhelného regionu v transformaci. MSK se rozhodl zpracovat vlastní dokument s názvem »Dopadová studie pro odklon od uhlí v MSK«, který se zabývá odchodem od energetického spalování uhlí. Aktuálně jsou rozpracovány dva scénáře týkající se jaderné energie a plynu, je plánováno zahájení prací na třetím scénáři týkajícím se obnovitelných zdrojů energie. Příprava krajských projektů určených k čerpání finančních prostředků vyčleněných vládou ČR pro MSK a získání prostředků z fondů EU na další průběh transformace uhelného regionu MSK je jedním ze zásadních a rozhodujících cílů, které KSČM dlouhodobě prosazuje a je součástí krajského volebního programu i pro příští volební období.

 

Autor: 
Ing. RSDr. Svatomír Recman, zastupitel za KSČM MSK
Zdroj: 
Haló noviny