Jednalo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje

28. 3. 2017

Po osmi letech vládnutí zasedli zastupitelé KSČM potřetí v tomto volebním období do opozičních lavic. Jejich prioritou nadále zůstává prosazování volebního programu KSČM. 
Na program jednání zastupitelstva bylo zařazeno úctyhodných 102 bodů! Na návrh klubu KSČM byl na jednání zařazen bod „Vize 2024: Nová energie Moravskoslezského kraje“. V něm současná trojkoalice ANO, KDU-ČSL a ODS předložila svou představu, kam chce směřovat vývoj kraje ve volebním období 2016 až 2020. Zastupitelé obdrželi barevnou publikaci ve formě PowerPointové prezentace v líbivém barevném a grafickém provedení. Jsou v ní obecná hesla, proti kterým komunističtí zastupitele nemají výhrady, ale očekávali jsme konkrétní cíle a úkoly, které lze vyhodnotit a kontrolovat jejich plnění, uvedl ve svém vystoupení předseda klubu zastupitelů KSČM Josef Babka. Je to volební program a nikoli dokument typu programového prohlášení rady kraje, jak ho v minulém období předložila koalice KSČM a ČSSD, a pravidelně hodnotila jeho plnění. 
Mezi zásadní body jednání patřila informace o navržených úpravách Zásad územního rozvoje MSK, informace o hospodaření MSK za rok 2016 a úpravách rozpočtu kraje na rok 2017, aktualizace sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb a zabezpečení jejich fungování a financování v roce 2017, podpora vybraných aktivit prostřednictvím darů a dotací z rozpočtu kraje a situační zpráva o kvalitě ovzduší na území MSK za rok 2015. 
Projednání zásad územního rozvoje kraje předcházel odborný seminář pro krajské zastupitele, kterého se zúčastnilo pouze 8 zastupitelů z 65, z toho čtyři za KSČM. Jedná se přitom o zásadní strategický dokument s dalekosáhlými důsledky pro rozvoj našeho regionu. Dokument komunisté podpořili a byl zastupiteli schválen. 
Koalice KSČM a ČSSD schválila rozpočet MSK na rok 2016 jako přebytkový ve výši 1,240 mld. Kč. V průběhu loňského roku došlo postupně k jeho úpravám, především zapojením státních dotací a dočerpáním prostředků z evropské unie na projekty realizované a spolufinancované na území kraje v období 2007 – 2013, zejména Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Skutečnost k 31.12.2016 byla 20,650 mld. Kč celkových příjmů a 18,082 mld. Kč celkových výdajů. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo 2,568 mld. Kč. Podařilo se ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s snížit z 22,74 % na hodnotu 11,48 % ke konci loňského roku. MSK si tak dlouhodobě udržuje rating na úrovni A2, jako Česká republika. Současný náměstek hejtmana kraje pro oblast financí poděkoval předchozímu vedení kraje za velmi dobré hospodaření kraje, snížení zadluženosti a správná rozhodnutí při přípravě a čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Závěrečný účet MSK za rok 2016 bude předložen ke schválení zastupitelstvu kraje v červnu 2017. 
Zároveň byl zastupitelstvu předložena úprava rozpočtu kraje na rok 2017. Došlo k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu na hodnotu příjmů 18,635 mld. Kč a 20,989 mld. Kč u výdajů (ze schválených 6,965 mld. Kč příjmů a 7,886 mld. Kč výdajů). K nárůstu rozpočtových příjmů a výdajů došlo zapojením objemově významné účelové dotace ze státního rozpočtu v celkovém objemu 11,668 mld. Kč a to především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 10,403 miliard a Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1,067 miliard na zabezpečení 594 sociálních služeb v kraji. Zastupitelé za KSČM oba rozpočtové body podpořili. Jsou v souladu s volebním programem KSČM v minulém i současném volebním období. 
Zastupitelstvo kraje rovněž aktualizovalo parametry krajské sítě sociálních služeb a schválilo poskytnutí finančních prostředků na poskytování sociálních služeb v MSK ve výši 1,328 mld. Kč, z toho v rámci dotačního Programu na poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – MPSV obdrželo částku 1,067miliardy a 307 milionů z evropských peněz na sociální prevenci na období 2017 – 2019. Byly to prostředky, které vyjednala ještě v loňském roce krajská levicová koalice. Zastupitelé za KSČM oba body podpořili, neboť jsou plně v souladu s naším volebním programem. 
Kraj dlouhodobě podporuje na svém území různé aktivity. Zastupitelstvo schválilo finanční podporu několik stovek akcí v řádu stovek milionů ze svého rozpočtu, např. Hasičskému záchrannému sboru MSK, jednotkám dobrovolných hasičů vybraných obcí, odvětví krizového řízení, Krajskému vojenskému velitelství, podpořilo profesionální divadla v kraji, aktivity v oblasti kultury a sportu, kulturní akce krajského a nadregionálního významu, zabezpečení soutěží a přehlídek, obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, aktivity v oblasti cestovního ruchu. Podpořilo programy podpory podnikání v MSK, další aktivity zaměřené na přípravu průmyslové zóny Nad Barborou, neboť náš kraj patří dlouhodobě mezi kraje s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR a řešení tohoto problému, vytváření nových pracovních příležitostí, patří k velmi významným prioritám KSČM. Podpora směřovala rovněž na programy zaměřené na obnovu a rozvoj venkova, na drobné vodohospodářské akce, na podporu dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, na financování a kofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury v majetku kraje. Značné prostředky byly uvolněny na podporu projektů ve zdravotnictví, především v krajských zdravotnických zařízeních na rekonstrukci a opravy majetku a modernizaci přístrojového vybavení, ale i na závazek kraje k zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy. Část financí byla vyčleněna veřejným vysokým školám v kraji, na podporu odborného vzdělávání v kraji, apod. I tyto aktivity, pokud byly v souladu s naším volebním programem, zastupitelé KSČM podpořili. 
Velkou pozornost komunisté věnují postupnému zlepšování životního prostředí v našem regionu, zejména v nejpostiženějších regionech. Jedním z bodů jednání byla Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území MSK za rok 2015 a podpora z rozpočtu kraje na vybrané akce a aktivity v životním prostředí. K nim patří dlouhodobě podporované státem a krajem individuální další „kotlíkové dotace“ pro občany kraje, dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě a Českému hydrometeorologickému ústavu na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2017 či příspěvky na ozdravné pobyty dětí pro roky 2016/2018. 
Závěrečné minuty jednání zastupitelstva byly „okořeněny“ snahou koalice neudělit slovo občanovi našeho kraje, který požal o možnost vystoupit před zastupiteli. Po odepření vystoupení se rozpoutala diskuze, ve které se podařilo s. Babkovi s pomocí dalších zastupitelů zvrátit diskriminační verdikt a bylo mu slovo uděleno. Nicméně diskuze o revokaci usnesení zastupitelstva byla 5x delší než jeho vystoupení. 

Za klub zastupitelů za KSČM Svatomír Recman 
16.3.2017